Contenu du texte

Décision n° 07-MFB/SG/DGI du 2008-01-21

Ho fampiharana ny fepetry ny andininy 01.03.07, 01.03.08 sy 01.03.16 ny Fehezan-dalàna Ankapobe momba ny Hetra mikasika ny fikajiana ny vola miditra ankapobeny sy ny tombontsoa tsy raisina lelavola omena ny mpikarama sy amin'ny hetra voalaza araka ny drafi-mariky ny IRSA.

COMMENTAIRES

Aucun commentaire