Contenu du texte

Filazana n° 091-2023-MEF/SG/DGI du 2023-02-02

Mikasika ny fampiharana sy fampananan-kery ny Fifanarahana eo amin'ny Fanjakan'i Maraoka sy ny Repoblikan'i Madagasikara mba ialàna amin'ny fakan-ketra indroa miantoana ary koa iadiana amin'ny fandosiran-ketra amin'ny vola miditra

COMMENTAIRES

Aucun commentaire